372X372 Banner 1 ON LINE Πληρωμή Λογαριασμού
For The Home Block1 Καινοτόμα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του σπιτιού σας! Μάθετε περισσότερα
Μία σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες και δωρεάν παροχές για να εξυπηρετήσουμε την κάθε σας ανάγκη! Μάθετε περισσότερα
Block2 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Μάθετε περισσότερα
S4 Βρείτε εδώ αποκλειστικές προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και μοναδικά προνόμια και ευκαιρίες, για να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες.

Ενέργεια που σας δίνει περισσότερα, για να ζείτε ομορφότερα.
Μάθετε Περισσότερα
18321

26 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση για τροποποίηση Ειδικών Όρων Κυμαινόμενων Τιμολογίων

facebook linkedin twitter

Η ΖeniΘ ενημερώνει τους καταναλωτές της για την τροποποίηση των Ειδικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας oικιακών και επαγγελματικών τιμολογίων κυμαινόμενης τιμολόγησης, με ισχύ για καταναλώσεις από την 1η Φεβρουαρίου 2024 και μέχρι τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας.

Αναλυτικά τροποποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

  • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, καταργείται η διακριτή τιμή του Συντελεστή Χ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και εφαρμόζεται ενιαία τιμή για όλη την Επικράτεια ίση προς 1,1357. Επίσης, γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής από την οποία πηγάζει η τιμή αυτή. Η σχετική παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Συντελεστής Χ: ο εν λόγω συντελεστής αντικατοπτρίζει τον συντελεστή απωλειών του ΕΔΔΗΕ ΔΣ για την ΧΤ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται βάσει σχετικών αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής. Ο συντελεστής ορίζεται 1,1357, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 163/2022. Η εν λόγω τιμή εφαρμόζεται τόσο σε Πελάτες στο ΕΔΔΗΕ ΔΣ όσο και στα ΜΔΝ.»

 

Νεότερη ενημέρωση: Κατ’ απαίτηση της Ρυθμιστικής Αρχής , η αλλαγή της τιμής του συντελεστή Χ εφαρμόζεται, κατ’ εξαίρεση, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2024.

 

  • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, γίνεται ρητή αναφορά ότι οι τιμές των συντελεστών Χ και Ζ που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση της κατανάλωσής σας παραμένουν σταθερές για τη διάρκεια της σύμβασης του προγράμματος στο οποίο υπάγεστε. Η σχετική παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Συντελεστής Ζ: ο εν λόγω συντελεστής περιλαμβάνει, εν είδει πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρεμπορική αγορά που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΤΑΗΕ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών. Τα κόστη αυτά προϋπολογίζονται από την Εταιρεία και συνθέτουν τον εν λόγω συντελεστή. Ο συντελεστής δεν υπόκειται σε εκκαθάριση. Για το χρονικό διάστημα διάρκειας της Σύμβασης, ο συντελεστής Ζ ορίζεται μηδέν [ΤΙΜΗ][1] €/kWh.

Η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη για κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση των τιμολογιακών όρων, παρέχοντας στον Πελάτη δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, αζημίως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποίηση που αφορά τους τιμολογιακούς όρους, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, δύναται να λάβει χώρα για σπουδαίο λόγο και μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης με τον Πελάτη.»

 

  • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, επικαιροποιείται η επεξήγηση του όρου ΜΤΑΗΕ και της μεθοδολογίας τιμολόγησης, ώστε να λαμβάνεται η πλέον πρόσφατη δημοσιοποιημένη τιμή του όρου, σε περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς του μήνα κατανάλωσης. Η σχετική παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

 

«ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΔΣ), όπως αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος και αφορά την έκδοση 1 (V1) (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). Χρησιμοποιείται η χρέωση (€/MWh ή €/kWh) που αναφέρεται ανά μήνα στη στήλη «ΣΥΝΟΛΟ». Σε περίπτωση που, κατά την ημερομηνία έκδοσης ενός λογαριασμού, έναντι ή εκκαθαριστικού, δεν έχει δημοσιοποιηθεί η τιμή MTAHE που αφορά την περίοδο κατανάλωσης του εν λόγω λογαριασμού, τότε για την τιμολόγηση χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη τιμή ΜΤΑΗΕ. Μετά τη δημοσίευση της τιμής ΜΤΑΗΕ από τον Διαχειριστή Συστήματος, που αφορά την περίοδο κατανάλωσης για την οποία πραγματοποιήθηκε κατ’ εκτίμηση τιμολόγηση, γίνεται εκ νέου υπολογισμός της χρέωσης ενέργειας του Πελάτη, ήτοι εκκαθάριση, και τυχόν διαφορά (χρέωση ή πίστωση) συμπεριλαμβάνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό. Σε περίπτωση έκδοσης Τελικού Λογαριασμού και εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί η ΜΤΑΗΕ ενός μήνα κατανάλωσης, χρησιμοποιείται η πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη τιμή ΜΤΑΗΕ χωρίς εκ νέου υπολογισμό και χωρίς εκκαθάριση.»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας διατηρείτε το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης. Η καταγγελία ουδεμία συνέπεια, οικονομική ή άλλης φύσεως, επιφέρει σε βάρος του Πελάτη, με εξαίρεση την περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας περιλαμβάνει ειδικούς όρους σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος και την οφειλόμενη αποζημίωση αν η Σύμβαση καταγγελθεί από τον Πελάτη, ή από τον Προμηθευτή αποκλειστικά λόγω υπερημερίας του Πελάτη ως προς την εξόφληση οφειλών του, πριν την παρέλευση του ελάχιστου χρόνου. Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από Πελάτη γίνεται εγγράφως.

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο το έντυπο καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας εδώ.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρία μας ή να επισκεφθείτε ένα κατάστημα ZeniΘ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 18321 και ένας εκπρόσωπος μας θα είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει.

 

[1] Η τιμή του Συντελεστή Ζ εξαρτάται από το πρόγραμμα στο οποίο υπάγεστε.

message
close message Φόρμα Επικ/νίας chat Live Chat call Click 2 Call