372X372 Banner 1 ON LINE Πληρωμή Λογαριασμού
For The Home Block1 Καινοτόμα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του σπιτιού σας! Μάθετε περισσότερα
Μία σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες και δωρεάν παροχές για να εξυπηρετήσουμε την κάθε σας ανάγκη! Μάθετε περισσότερα
Block2 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Μάθετε περισσότερα
S4 Βρείτε εδώ αποκλειστικές προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και μοναδικά προνόμια και ευκαιρίες, για να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες.

Ενέργεια που σας δίνει περισσότερα, για να ζείτε ομορφότερα.
Μάθετε Περισσότερα
18321

15 Δεκεμβρίου 2023

Χορήγηση πρόσθετης Κρατικής Επιδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (TEM) σε μη οικιακούς καταναλωτές με επιχειρηματική δραστηριότητα

facebook linkedin twitter

Ημερομηνία ανακοίνωσης 15.12.2023

 

Η ZeniΘ από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, στηρίζει την πελατειακή της βάση, αποδίδοντας τις κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός του τελικού κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή. Ειδικά για τους επαγγελματίες καταναλωτές, αποφασίστηκε η πρόσθετη κρατική επιδότηση, την οποία η ZeniΘ απέδωσε ήδη σε μηνιαία βάση από τον Απρίλιο 2022 έως και τον Δεκέμβριο 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι με την έκδοση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 (ΦΕΚ Β/3/03.01.2023) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55413/1079/18.05.2023 (ΦΕΚ Β/3358/19.05.2023) και ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/125322/2161/2023 (ΦΕΚ B’ 6800/01.12.2023), (εφεξής «ΚΥΑ»), για τη χορήγηση πρόσθετης επιδότησης από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ)έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση των πρόσθετων επιδοτήσεων σε μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών με κύρια δραστηριότητα με ΚΑΔ 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.

Η εν λόγω επιδότηση χορηγείται επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, για επαγγελματικές παροχές Αγροτικής Χρήσης για περίοδο κατανάλωσης από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Οκτωβρίου 2023, και σε όλους τους άλλους δικαιούχους από την 1η Φεβρουαρίου 2022  έως και την 31η Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, δικαιούχοι της πρόσθετης επιδότησης είναι οι εξής:

  1. Μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων η συμφωνημένη ισχύς της παροχής είναι ίση ή μικρότερη των 35 kVA.
  2. Αρτοποιεία με κύριο ΚΑΔ 10.71, δηλαδή αρτοποιεία ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης.
  3. Επαγγελματικές παροχές Αγροτικής Χρήσης, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή να ήταν συμβεβλημένη σε κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Σημειώνουμε ότι ενδέχεται ένας δικαιούχος/ επιχείρηση να διαθέτει παροχές που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Η ZeniΘ έχει ήδη χορηγήσει την πρόσθετη κρατική επιδότηση για την περίοδο Απριλίου 2022 έως και Δεκεμβρίου 2022. Πλέον με την από 1.12.2023 τροποποίηση της ως άνω ΚΥΑ, η ZeniΘ θα αποδώσει και τις αναδρομικές πρόσθετες επιδοτήσεις για τους ακόλουθους μήνες: Φεβρουάριος 2022, Μάρτιος 2022, Ιανουάριος 2023 – Οκτώβριος 2023, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔ), την οποία μπορείτε να δείτε στο τέλος της σελίδας. Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλλει ΥΔ, σύμφωνα με την τροποποιηθείσα  ΚΥΑ, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου. Αν παρέλθει το χρονικό διάστημα 10 ημερών από την ενημέρωση που σας έχει στείλει ηλεκτρονικά η ZeniΘ η οποία έχει την ίδια ημερομηνία με την ανάρτηση της παρούσας ενημέρωσης, και δεν έχει υποβληθεί ΥΔ από τον δυνάμει δικαιούχο τότε νοείται ότι ο δικαιούχος:

  • αποδέχεται ότι εκπληρώνει τους όρους της ΥΔ ως προς τα σημεία 1-9 και 12-15
  • δεν εμπίπτει στην περίπτωση της ενιαίας επιχείρησης
  • συνομολογεί πως οι ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης δεν υπερβαίνουν το μέγιστο συνολικό ποσό ανά ατομική επιχείρηση

Στη συνέχεια η ZeniΘ θα προβεί στην έκδοση ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού έως 31.12.2023.

Σημειώνουμε ότι στην κατηγορία της «ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως «ατομική επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση που δεν είναι «ενιαία επιχείρηση».

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι που εμπίπτουν στην περίπτωση της ενιαίας επιχείρησης, προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση, υποβάλλουν υποχρεωτικά στη ZeniΘ ΥΔ (δείτε πρότυπο αρχείο στο τέλος της σελίδας). Σε περίπτωση ενιαίων επιχειρήσεων που δεν υποβάλουν ΥΔ, τότε θα κληθούν από τον αρμόδιο φορέα να επιστρέψουν την καταβληθείσα ενίσχυση προσαυξημένη με το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ.

Την ΥΔ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση epidotisi@zenith.gr ή να τα προσκομίσετε σε ένα Κατάστημα της ZeniΘ. Μετά τη λήψη και την επεξεργασία της συμπληρωμένης ΥΔ, θα ξεκινήσει η διαδικασία της απόδοσης της πρόσθετης Κρατικής επιδότησης. H απόδοση επιδότησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2023.

Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που έχει χορηγηθεί σε δικαιούχο, με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο και το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης, υπερβαίνει το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά κατηγορία επιχείρησης, ο δικαιούχος οφείλει να το γνωστοποιήσει στη ZeniΘ εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή του.

Σε περίπτωση που τουλάχιστον μία εκ των παροχών εκπροσωπήθηκε από άλλο Προμηθευτή κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον έτερο Προμηθευτή, προκειμένου να λάβετε έγγραφη βεβαίωση με το ποσό της πρόσθετης επιδότησης αναλογικά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της εκπροσώπησης της παροχής σας από αυτόν ώστε να καταγραφεί στην ΥΔ.

Σημειώνουμε επίσης ότι ο υπολογισμός του ακριβούς ποσού επιδότησης θα επαναληφθεί εφόσον γίνουν διαθέσιμες οι πραγματικές μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ. Έτσι μέχρι και 12 μήνες από τη λήξη εφαρμογής του μέτρου δύναται να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της τιμολογηθείσας ηλεκτρικής ενέργειας και ανάλογη χρεοπίστωση από τον αρμόδιο φορέα.

Παρακάτω δείτε τα σχετικά έντυπα.

Υπεύθυνη Δήλωση

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης 

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

message
close message Φόρμα Επικ/νίας chat Live Chat call Click 2 Call